ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
Thai 100% B
515-525
Viet 5%
370-380
Indian 5%
440-450
Paki 5%
435-445
US 4%
625-635
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
Thai 25%
490-500
Viet 25%
350-360
Paki 25%
380-390
Indian 25%
390-400
US 15%
600-610
 Gạo đồ hạt dài
Thai 100%
540-550
Paki 5%
445-455
Indian 5%
425-435
US 4%
620-630
Brazil 5%
605-615
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%
1060-1070
Viet 5%
465-475
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Gạo tấm
Thai A1 super
480-490
Viet 100% tấm
335-345
Paki 100% tấm
340-350
Indian 100% tấm
315-325
(Vinanet/Oryza)