ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
Thai 100% B
450-460
Viet 5%
400-410
Indian 5%
410-420
Paki 5%
390-400
Pakistan 5% broken
450-460
US 4%
575-585
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
Thai 25%
390-400
Viet 25%
375-385
Paki 25%
345-355
Cambodia 25% broken
420-430
Indian 25%
355-365
US 15%
550-560
 Gạo đồ hạt dài
Thai 100%
450-460
Paki 5%
405-415
Indian 5%
395-405
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%
945-955
Viet 5% Jasmine
555-565
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
895-905
Gạo tấm
Thai A1 super
310-320
Viet 100% tấm
355-365
Paki 100% tấm
320-320
Cambodia A1 Super
365-375
Indian 100% tấm
295-305

T.Hải
Nguồn: Vinanet/
Oryza