ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
 
 
Thai 100% B
425-435
Viet 5%
415-425
Indian 5%
430-440
Paki 5%
435-445
Pakistan 5% broken
440-450
US 4%
550-560
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
620-630
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
 
 
Thai 25%
NQ
Viet 25%
365-375
Paki 25%
380-390
Cambodia 25% broken
410-420
Indian 25%
390-400
US 15%
530-540
Gạo đồ hạt dài
 
 
Thai 100%
425-435
Paki 5%
435-445
Indian 5%
410-420
US 4%
630-640
Brazil 5%
NQ
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
 
 
Thai Hom Mali 92%
985-995
Viet 5% Jasmine
575-585
Indian basmati 2%
NQ
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
845-855
Gạo tấm
 
 
Thai A1 super
NQ
Viet 100% tấm
330-340
Paki 100% tấm
325-335
Cambodia A1 Super
350-360
Indian 100% tấm
315-325
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Oryza