ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Quy cách
Giá

Tăng, giảm so với tuần trước đó

Địa điểm lấy giá
Lúa thường các loại (khô)
Lúa IR 50404
5100
0
Công ty lương thực Sóc Trăng
Lúa IR 4218
5500
0
Lúa hạt dài OM 6976
5400
0
Lúa hạt dài OM 5451
5500
-100
Lúa thường các loại (tươi)
Lúa IR 50404
4200
-400
Lúa IR 4218
4600
-300
Lúa hạt dài OM 6976
4600
0
Lúa hạt dài OM 5451
4700
-100
Lúa tài nguyên (cũ)
Lúa Tài nguyên cũ
7300
0
Lúa chất lượng cao
Lúa ST
7100
-100