ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
 
Chênh lêch so với tuần trước
Địa điểm lấy giá
Lúa dài Thường các loại (khô)
5.000
0
   Nhà má xay xát   Tài Lợi

Lúa thơm thường Chất lượng cao các loại (khô)

5.800
300

Lúa Tài Nguyên Chất lượng cao các loại (khô)

6.300
100

Lúa thường Một Bụi các loại (Khô)

5.800
100
Gạo thường Một Bụi các loại
9.500
200
Gạo dài thường
8.000
200
Gạo chất lượng cao
11.000
0
Gạo Thơm Thường chất lượng cao
13.000
0
Heo hơi Loại 1
37.000
-500
Cơ sở Xuyên
Heo hơi Loại 2
35.000
-1500
Vịt ta Loại 1
45.000
3000
Gà vườn Loại 1
80.000
4000
Tôm Loại 15con/kg
255.000
-500
Cơ sở Duy Đan
Tôm Loại 20con/kg
250.000
0
Tôm Loại 30con/kg
180.000
0
Tôm Loại 40con/kg
150.000
0
Tôm Loại 50con/kg
130.000
0
DAP (Trung Quốc) (đ/bao)
700.000
0
Cửa hàng Hiệp Lượng
NPK (đ/bao)
640.000
0
Urea (Phú Mỹ) (đ/bao)
557.000
0
Urea (Trung Quốc) (đ/bao)
540.000
0
Muối trắng
4.500
0
Cửa hàng Mỹ Dung
Muối đen
3.500
0