ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
 
Chênh lêch so với tuần trước
Địa điểm lấy giá
Lúa dài Thường các loại (khô)
5.200
0
   Nhà má xay xát   Tài Lợi

Lúa thơm thường Chất lượng cao các loại (khô)

5.800
0

Lúa Tài Nguyên Chất lượng cao các loại (khô)

6.600
0

Lúa thường Một Bụi các loại (Khô)

5.800
0
Gạo thường Một Bụi các loại
9.500
0
Gạo dài thường
8.000
0
Gạo chất lượng cao
11.000
0
Gạo Thơm Thường chất lượng cao
12.000
0
Heo hơi Loại 1
38.000
5000
Cơ sở Xuyên
Heo hơi Loại 2
36.000
5000
Vịt ta Loại 1
40.000
5000
Gà vườn Loại 1
80.000
5000
Tôm Loại 15con/kg
255.000
5000
Cơ sở Duy Đan
Tôm Loại 20con/kg
250.000
5000
Tôm Loại 30con/kg
180.000
20000
Tôm Loại 40con/kg
150.000
10000
Tôm Loại 50con/kg
130.000
5000
DAP (Trung Quốc) (đ/bao)
700.000
0
Cửa hàng Hiệp Lượng
NPK (đ/bao)
640.000
0
Urea (Phú Mỹ) (đ/bao)
557.000
0
Urea (Trung Quốc) (đ/bao)
560.000
0
Muối trắng
4.500
0
Cửa hàng Mỹ Dung
Muối đen
3.500
0