ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
tăng giảm so với tuần trước(+/-)
Lúa IR 50404 khô
4.800
Nhà máy chế biến Lương Thực Cái Răng
-50
Lúa OMCS2000 khô
5.000
-50
Lúa thơm (Jaamine) khô
6.200
50
Gạo IR 50404
11.000
Công ty Lương thực Sông Hậu
0
Gạo IR 64
12.000
0
Cá tra thịt trắng
800g -900g
19.000
Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu
-1000
Cá tra thịt trắng
900g -1.000g
17.500
-1000
Heo hơi
37.000
Công ty Cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ
 
-1000