ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Loại giá
Địa điểm lấy giá

Tăng giảm so với tuần trước đó (+/-)

Lúa tươi IR50404
3.750-3.850
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Lúa hạt dài tươi
4.100-4.200
Giá Thu mua
 
 
Lúa thơm các loại khô (OM 6976)
5.000-5.100
Giá Thu mua
Thương lái xay xát   Chín Táo, Út Ngao
 
Lúa thơm các loại khô (OM 4900)
5.100-5.200
Giá Thu mua
 
 
lúa khô IR50404
4.550-4.600
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Lúa Hạt dài khô
5.100-5.200
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Gạo NL 5% tấm
Hè thu 7.400; Đông Xuân 7.900
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Gạo NL 15% tấm
Hè Thu 7.100; Đông Xuân 7.500
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Gạo NL 25% tấm
Hè Thu 6800
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Gạo NL (Lức) - IR50404
5.950-6.000
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Gạo NL (Lức) - hạt dài
6.300-6.400
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
 
Cá tra thịt trắng 0,8-0,9 kg/con
21.000
Giá Tại ao

Công ty Thủy hải sản Sài Gòn-MeKong

 
Cá tra thịt trắng >0,9 kg/con
20.500
Giá Tại ao

Công ty Thủy hải sản Sài Gòn-MeKong

 
Tôm sú 20 con/kg
215.000
Giá Tại ao
DNTN Quận Nhuần
 
Tôm sú 30 con/kg
165.000
Giá Tại ao
 
 
Heo hơi (đ/tạ)
3.550.000
Giá Thu mua
Thương lái
 

Nguồn: Vinanet