ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Loại giá
Địa điểm lấy giá
Lúa tươi IR50404
4.600-4.650
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Lúa hạt dài tươi
4.650-4.700
Giá Thu mua
 
Lúa thơm các loại khô (OM 6976)
5.300-5.400
Giá Thu mua
Thương lái xay xát   Chín Táo, Út Ngao
Lúa thơm các loại khô (OM 4900)
5.500-5.700
Giá Thu mua
 
lúa khô IR50404
5.200-5.350
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Lúa Hạt dài khô
5.400-5.500
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Gạo NL 5% tấm
7.850-7.950
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Gạo NL 15% tấm
7.500-7.600
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Gạo NL 25% tấm
7.250-7.350
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Gạo NL (Lức) - IR50404
6.700-6.750
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Gạo NL (Lức) - hạt dài
6.850-6.900
Giá Thu mua
Công ty Lương thực Trà Vinh
Cá tra thịt trắng 0,8-0,9 kg/con
20.500-21.000
Giá Tại ao

Công ty Thủy hải sản Sài Gòn-MeKong

Cá tra thịt trắng >0,9 kg/con
 
Giá Tại ao

Công ty Thủy hải sản Sài Gòn-MeKong

Tôm sú 20 con/kg
200,000
Giá Tại ao
DNTN Quận Nhuần
Tôm sú 30 con/kg
140,000
Giá Tại ao
 
Heo hơi (đ/tạ)
3.600.000 -3.650.000
Giá Thu mua
Thương lái