ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
Ghi chú (+/-) so với tuần trước
Lúa IR50404 loai 1 khô tai ruong
5200-5300
Công ty Lương thực Đồng Tháp
-50
Lúa IR50404 loai 2 khô tai ruong
5050-5150
100
Lúa IR50404 loai 1 khô tai kho
5300-5400
-50
Lúa IR50404 loai 2 khô tai kho
5150-5250
100
Gạo NL L1
6850-6950
-50
Gạo NL L2
6650-6750
150
Gạo thành phẩm 5% tấm
7900
0
Gạo thành phẩm 10% tấm
7750
100
Gạo thành phẩm 15% tấm
7550
150
Gạo thành phẩm 20% tấm
7350
100
Gạo thành phẩm 25% tấm
7200
100