ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
Ghi chú (+/-) so với tuần trước
Lúa IR50404 loai 1 khô tai ruong
5000-5100
Công ty Lương thực Đồng Tháp
0
Lúa IR50404 loai 2 khô tai ruong
4650-4750
-50
Lúa IR50404 loai 1 khô tai kho
5100-5200
0
Lúa IR50404 loai 2 khô tai kho
4750-4850
-50
Gạo NL Loại 1
6500-6600
100
Gạo NL Loại 2
6000-6100
0
Gạo thành phẩm 5% tấm
7400
-50
Gạo thành phẩm 10% tấm
7250
0
Gạo thành phẩm 15% tấm
7100
-50
Gạo thành phẩm 20% tấm
6900
0
Gạo thành phẩm 25% tấm
6700
0
Cá tra (tại ao) (Thit trắng) 1 - 1,3 kg/con
21.500-22.500
Cty Tô Châu
500
Xoài cát Hòa lộc
35.000
 
5000
Dưa hấu
5.000
 
1000