ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
Ghi chú (+/-) so với tuần trước
Lúa IR50404 loai 1 khô tai ruong
5300-5400
Công ty Lương thực Đồng Tháp
100
Lúa IR50404 loai 2 khô tai ruong
5100-5200
50
Lúa IR50404 loai 1 khô tai kho
5400-5500
100
Lúa IR50404 loai 2 khô tai kho
5200-5300
50
Gạo NL L1
6900-7000
50
Gạo NL L2
6700-6800
50
Gạo thành phẩm 5% tấm
7950
50
Gạo thành phẩm 10% tấm
7750
0
Gạo thành phẩm 15% tấm
7600
50
Gạo thành phẩm 20% tấm
7400
50
Gạo thành phẩm 25% tấm
7250
50
Cá tra (tại ao) (Thit trắng) 1 - 1,3 kg/con
21.000-22.000
Cty Tô Châu