ĐVT: đ/kg
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
Ghi chú (+/-) so với tuần trước
Lúa IR50404 loai 1 khô tai ruong
5250-5350
Công ty Lương thực Đồng Tháp
-100
Lúa IR50404 loai 2 khô tai ruong
4950-5050
-200
Lúa IR50404 loai 1 khô tai kho
5350-5450
-100
Lúa IR50404 loai 2 khô tai kho
5050-5150
-200
Gạo NL L1
6900-7000
-100
Gạo NL L2
6500-6600
-200
Gạo thành phẩm 5% tấm
7900
-150
Gạo thành phẩm 10% tấm
7650
-200
Gạo thành phẩm 15% tấm
7400
-200
Gạo thành phẩm 20% tấm
7250
-200
Gạo thành phẩm 25% tấm
7100
-200
Cá tra (tại ao) (Thit trắng) 1 - 1,3 kg/con
22.000-22.500
Cty Tô Châu
25