Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Japonica 5% tấm (21cont /hàng xá)

tấn

660,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

GạO TRắNG HạT VừA 5% TấM ( MỗI BAO 30 KGS CHứA 6 BAO PE 5KGS), HàNG MớI 100%.

tấn

604,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo 5% tấm (1040 bao/50kg)

tấn

400,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo Trắng Japonica 5% Tấm ( 9.07 kg/bao )

tấn

698,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

GạO NếP VIệT NAM 10% TấM (GIốNG LúA JAPONICA), ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO PP, TịNH 50KG/BAO.

tấn

520,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo tẻ Việt Nam 15% tấm, đóng bao PP 50kg/bao

tấn

420,00

Cửa khẩu phụ Bản Vược             

DAF

Gạo lứt thơm Việt Nam 5% tấm, đóng bao 25kg

tấn

585,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo Japonica Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 25 kgs.

tấn

680,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo trắng hạt dài số 2_05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.

tấn

440,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo trắng Việt Nam giống Nhật 5% tấm, đóng trong 3.640 bao PP 30kg (06 bao PE x 5kg = 30kg).

tấn

820,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm (Jasmine). Gạo được đóng đồng nhất trong bao 50 lbs (22,7kg)/bao tịnh. 2% bao dự phòng rỗng theo hàng cấp miễn phí

tấn

655,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, đóng bao 50kg gạo đồng nhất

tấn

655,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo hạt tròn Japonica , 5% tấm

tấn

745,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo thơm 5% tấm, 1kg/(PAPE) x 20 /Thung carton , 18 tấn/cont

tấn

645,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất 20kg/bao, đính kèm 2% bao rỗng dự phòng.

tấn

367,00

Cảng Mỹ Thới (An Giang)                 

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 50kgs.

tấn

405,00

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

Gạo thơm thượng hạng số 5_05% tấm (gạo Jasmine). Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 30 kg/bao.

tấn

560,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo KDM Việt Nam 5% tấm tách màu, hàng đóng trong bao PP 20LBS (9,08 kgs), kèm theo 0,5% bao rỗng dự phòng= 11 bao.

tấn

645,00

Cảng ICD Phước Long 3               

FOB

Gạo Jasmine 3% tấm ( 1725 bao, 8x5 kg/ bao)

tấn

594,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

GạO THƠM HạT DàI 5% TấM ĐóNG BAO PA/PE 5 KG/BAO (5 BAO X 5 KG ĐóNG LạI BAO PP 25 KG)

tấn

660,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo dài trắng Việt Nam 5 % tấm, hàng đổ xá trong container, không bao, mỗi cont 24.5 tấn.

tấn

445,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Gạo đồ 5% tấm ( tịnh bao 50kg, 10000 bao)

tấn

400,00

Cảng Hiệp Phước (HCM)              

FOB

Gạo thơm thượng hạng số 5_04% tấm (gạo Jasmine). Đóng đồng nhất trong bao PA, trọng lượng tịnh 05 Lb (2,27 kg/bao). 10 túi 5Lb đóng vào 01 thùng carton.

tấn

720,00

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Nguồn: Vinanet