Đvt: $/MMBtu                                                                                                             
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
3,737
3,745
3,729
3,729
3,747
3,755
3,766
3,750
3,752
3,765
3,765
3,777
3,765
3,767
3,776
3,817
3,820
3,815
3,815
3,824
3,902
3,902
3,902
3,902
3,907
-
-
-
3,988 *
3,982
-
-
-
3,970 *
3,974
-
-
-
3,911 *
3,911
-
-
-
3,707 *
3,706
-
-
-
3,698 *
3,700
-
-
-
3,738 *
3,735
-
-
-
3,773 *
3,770
3,770
3,770
3,770
3,770
3,779

* Chỉ giá ngày trước đó.

VINANET