Đvt: $/MMBtu                                                                                                           

Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
2,884 *
2,894
2,875
2,887
2,875
2,881
2,862
2,914
2,915
2,905
2,910
2,889
2,945
2,945
2,945
2,945
2,926
2,996
2,996
2,996
2,996
2,974
-
-
-
2,987 *
2,983
-
-
-
2,979 *
2,969
-
-
-
2,999 *
2,994
-
-
-
3,092 *
3,081
-
-
-
3,240 *
3,229
-
-
-
3,352 *
3,342
-
-
-
3,318 *
3,329
-
-
-
3,273 *
3,279
-
-
-
3,112 *
3,122
-
-
-
3,122 *
3,125
-
-
-
3,143 *
3,160
-
-
-
3,197 *
3,202
-
-
-
3,241 *
3,209
-
-
-
3,175 *
3,193
-
-
-
3,206 *
3,214
-
-
-
3,285 *
3,286
-
-
-
3,466 *
3,471
-
-
-
3,615 *
3,626
-
-
-
3,631 *
3,619
-
-
-
3,585 *
3,574
-
-
-
3,355 *
3,359
-
-
-
3,358 *
3,364
-
-
-
3,430 *
3,401
-
-
-
3,495 *
3,441
-
-
-
3,455 *
3,451
-
-
-
3,463 *
3,439
-
-
-
3,493 *
3,464
-
-
-
3,542 *
3,538
-
-
-
3,704 *
3,710
-
-
-
3,874 *
3,850
-
-
-
3,824 *
3,830
-
-
-
3,790 *
3,770
-
-
-
3,540 *
3,475
-
-
-
3,540 *
3,476
-
-
-
3,510 *
3,505
-
-
-
3,656 *
3,538
-
-
-
3,646 *
3,549
-
-
-
3,640 *
3,542
-
-
-
4,260 *
3,565
-
-
-
3,714 *
3,639
-
-
-
3,835 *
3,809
-
-
-
4,030 *
3,944
-
-
-
4,010 *
3,924
-
-
-
3,935 *
3,864
-
-
-
3,660 *
3,569
-
-
-
3,620 *
3,566
-
-
-
3,680 *
3,597
-
-
-
3,700 *
3,629
-
-
-
4,700 *
3,646
-
-
-
4,840 *
3,638
-
-
-
4,400 *
3,661
-
-
-
4,100 *
3,741
-
-
-
4,912 *
3,916
-
-
-
4,080 *
4,049
-
-
-
4,620 *
4,029
-
-
-
5,070 *
3,969
-
-
-
4,140 *
3,674
-
-
-
4,135 *
3,674
-
-
-
3,990 *
3,703
-
-
-
4,760 *
3,733
-
-
-
4,930 *
3,753
-
-
-
4,810 *
3,745
-
-
-
3,840 *
3,769
-
-
-
3,342 *
3,851
-
-
-
4,380 *
4,033
-
-
-
4,241 *
4,163
-
-
-
5,340 *
4,142
-
-
-
3,811 *
4,080
-
-
-
4,205 *
3,790
-
-
-
4,500 *
3,790
-
-
-
4,338 *
3,820
-
-
-
4,367 *
3,857
-
-
-
4,377 *
3,887
-
-
-
3,834 *
3,884
-
-
-
3,750 *
3,920
-
-
-
3,515 *
4,004
-
-
-
3,356 *
4,189
-
-
-
3,075 *
4,313
-
-
-
5,000 *
4,290
-
-
-
2,460 *
4,225
-
-
-
2,175 *
3,925
-
-
-
2,007 *
3,917
-
-
-
2,418 *
3,947
-
-
-
2,753 *
3,985
-
-
-
3,031 *
4,023
-
-
-
2,626 *
4,029
-
-
-
3,046 *
4,074
-
-
-
3,477 *
4,162
-
-
-
3,714 *
4,352
-
-
-
3,366 *
4,452
-
-
-
3,228 *
4,425
-
-
-
5,000 *
4,352
-
-
-
3,989 *
4,037
-
-
-
4,500 *
4,025
-
-
-
4,148 *
4,055
-
-
-
3,727 *
4,096
-
-
-
3,453 *
4,135
-
-
-
3,580 *
4,145
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts