Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
314,30 *
-
300,50
306,80
300,50
306,30
291,90
310,00
311,90
306,00
311,50
296,90
-
315,90
315,90
315,30
300,90
-
325,00
325,00
325,00
311,00
-
317,10
317,10
328,10
317,10
-
320,10
320,10
328,20
320,10
-
328,80
328,80
335,00
328,80
VINANET