Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
367,60 *
-
385,90
389,20
384,00
383,40
387,30
389,50
395,40
389,50
389,70
392,40
-
392,30
386,70
387,70
391,40
384,00
386,00
382,00
382,60
385,90
-
363,60
364,50
363,60
364,50
-
372,00
372,00
371,10
372,00
-
374,00
374,00
373,10
374,00
VINANET