Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
367,60 *
-
-
396,00
387,50
395,00
383,40
394,00
399,70
391,70
399,70
389,70
-
397,70
390,50
397,70
387,70
-
392,60
392,60
392,60
382,60
-
373,60
373,60
373,60
363,60
-
371,10
371,10
381,10
371,10
-
373,10
373,10
383,10
373,10
VINANET