Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
314,30 *
-
-
311,20
302,00
308,90
308,80
-
316,10
308,00
313,60
313,90
319,00
319,00
311,00
318,00
316,00
-
327,00
321,00
327,00
326,00
-
329,10
329,10
330,10
329,10
-
329,20
329,20
330,20
329,20
-
341,00
341,00
342,00
341,00
VINANET