Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
328,70
328,70
328,70
328,70
328,50
322,40
323,70
322,40
323,70
322,60
326,30
326,30
326,30
326,30
325,00
-
-
-
331,50 *
328,00
-
-
-
352,90 *
330,00
-
-
-
335,80 *
331,00
-
-
-
-
330,40
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET