Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
367,60 *
-
398,00
398,00
396,00
395,10
393,00
405,00
411,00
405,00
406,30
406,80
406,00
408,00
404,00
405,70
405,40
402,00
402,00
397,00
400,70
399,40
-
379,50
379,50
382,90
379,50
-
387,00
387,00
390,40
387,00
-
389,00
389,00
392,40
389,00
VINANET