Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
334.40
334.40
334.40
334.40
333.50
333.00
333.00
333.00
333.00
332.20
-
-
-
337.00 *
334.60
-
-
-
340.00 *
339.00
-
-
-
329.00 *
339.00
-
-
-
327.00 *
339.00
-
-
-
-
338.40
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet