Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
334,50
334,50
332,20
332,30
336,00
340,20
340,20
339,70
339,70
343,40
-
-
-
346,80 *
347,00
-
-
-
352,30 *
349,00
-
-
-
354,20 *
350,00
-
-
-
-
352,00
-
-
-
-
354,00
 
 
 
 
 
 
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet