Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
367,60 *
-
-
396,00
390,00
394,10
395,10
404,00
407,70
403,00
404,40
406,30
405,00
405,80
402,50
404,10
405,70
401,00
401,50
397,00
400,20
400,70
-
382,90
382,90
382,40
382,90
-
390,40
390,40
387,00
390,40
-
392,40
392,40
389,00
392,40
VINANET