Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
315,90
316,60
315,60
316,20
315,90
318,70
318,70
318,70
318,70
318,70
-
-
-
321,80 *
322,20
-
-
-
326,00 *
326,00
-
-
-
329,00 *
327,00
-
-
-
327,00 *
327,00
-
-
-
-
326,40
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet