Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
339,10
339,10
338,30
338,30
339,70
336,90
336,90
336,00
336,00
336,90
338,00
338,00
338,00
338,00
339,90
-
-
-
340,00 *
344,00
-
-
-
329,00 *
344,00
-
-
-
327,00 *
344,00
-
-
-
-
343,40
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet