Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
326,00
336,60
325,40
333,80
326,60
334,60
343,80
334,60
338,30
333,80
-
-
-
337,00 *
337,00
-
-
-
340,00 *
340,00
-
-
-
354,20 *
343,00
-
-
-
-
345,00
-
-
-
-
347,00
 
 
 
 
 
 
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet