Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
293,00 *
-
325,50
326,90
322,20
325,50
326,90
327,00
327,00
326,60
326,60
327,00
-
-
-
338,00 *
338,00
-
-
-
347,00 *
347,00
-
-
-
356,60 *
356,60
-
-
-
368,40 *
368,40
-
-
-
380,20 *
380,20
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET