Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
293,00 *
-
320,50
321,00
318,10
318,10
318,00
-
-
-
322,80 *
322,00
-
-
-
332,10 *
332,10
-
-
-
340,00 *
340,00
-
-
-
348,70 *
348,70
-
-
-
360,50 *
360,50
-
-
-
372,30 *
372,30
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET