Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
314,30 *
-
-
291,00
286,00
289,00
292,00
-
294,00
288,00
292,80
295,00
-
295,00
290,00
295,00
298,30
-
308,10
302,00
305,00
308,00
-
318,80
318,80
317,30
318,80
-
315,60
315,60
314,10
315,60
-
327,40
327,40
325,90
327,40
VINANET