Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
328,60
330,30
328,60
330,30
330,00
-
-
-
328,30 *
329,50
-
-
-
336,90 *
332,00
-
-
-
326,00 *
339,00
-
-
-
329,00 *
340,00
-
-
-
327,00 *
340,00
-
-
-
-
339,40
 
 
 
 
 
 

*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.

Nguồn: Vinanet