Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
326,70
327,10
326,00
326,00
326,00
332,20
334,20
332,20
332,60
333,50
-
-
-
337,20 *
336,50
-
-
-
340,00 *
339,00
-
-
-
354,20 *
342,00
-
-
-
-
344,00
-
-
-
-
346,00
 
 
 
 
 
 
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet