Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
327,80 *
327,20
-
-
-
334,80 *
334,00
-
-
-
338,40 *
338,50
-
-
-
340,00 *
342,00
-
-
-
354,20 *
344,00
-
-
-
-
346,00
-
-
-
-
348,00
 
 
 
 
 
 
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó.
Nguồn: Vinanet