Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
322,20
322,20
322,20
322,20
322,00
-
-
-
321,70 *
322,10
-
-
-
326,70 *
326,00
-
-
-
330,50 *
330,40
-
-
-
348,70 *
336,00
-
-
-
354,20 *
342,00
-
-
-
-
347,00
 
 
 
 
 
 
* Chỉ giá ngày trước đó
VINANET