Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
346,70
348,90
342,60
345,10
348,10
340,10
340,50
330,90
333,40
340,10
345,10
345,60
338,00
339,50
347,70
-
-
-
357,50
351,00
-
-
-
360,10
352,00
-
-
-
354,20
353,00
-
-
-
-
355,00
 
 
 
 
 
 
*Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet