Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
324,70
325,10
320,40
322,50
321,80
323,90
324,00
322,20
322,00
321,80
-
-
-
323,70
324,00
-
-
-
313,40
324,00
-
-
-
-
324,00
-
-
-
-
323,40
-
-
-
-
322,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts