Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
314,70
314,70
314,70
314,70
313,70
312,80
312,80
312,80
312,80
311,80
-
-
-
312,30 *
315,00
-
-
-
313,40 *
315,00
-
-
-
-
315,00
-
-
-
-
314,40
-
-
-
-
313,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts