Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
328,50 *
329,00
324,50
325,60
323,70
323,70
325,60
-
-
-
326,50 *
326,70
-
-
-
332,00 *
331,70
-
-
-
346,10 *
335,40
-
-
-
327,00 *
335,60
-
-
-
-
335,00
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet