Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
341,60
341,60
341,60
341,60
341,50
339,10
340,50
339,10
340,50
342,40
-
-
-
343,00
346,00
-
-
-
344,10
344,10
-
-
-
339,00
339,00
-
-
-
346,00
346,00
-
-
-
351,50
351,50
Nguồn: Vinanet/TradingCharts