Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
320,10 *
319,70
317,50
317,70
316,70
317,00
317,40
319,00
319,00
317,30
318,00
318,00
-
-
-
325,10 *
322,00
-
-
-
346,10 *
326,40
-
-
-
327,00 *
326,50
-
-
-
-
325,90
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet