Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
338,50
338,50
338,50
338,50
338,40
339,60
339,70
339,60
339,70
341,70
-
-
-
341,40
345,00
-
-
-
345,00
345,00
-
-
-
345,00
345,00
-
-
-
352,00
352,00
-
-
-
357,50
357,50
Nguồn: Vinanet/TradingCharts