Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
317,40
317,40
317,40
317,40
317,80
313,30
313,30
313,30
313,30
315,20
316,50
316,50
316,00
316,00
318,10
-
-
-
313,40 *
318,00
-
-
-
-
318,00
-
-
-
-
317,40
-
-
-
-
316,80
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet