Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
313,50
313,60
313,20
313,20
313,80
311,30
311,30
311,30
311,30
310,00
-
-
-
313,00 *
313,00
-
-
-
313,40 *
315,00
-
-
-
-
315,00
-
-
-
-
314,40
-
-
-
-
313,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts