Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
323,80 *
323,80
-
-
-
316,90 *
316,80
317,00
317,00
317,00
317,00
317,50
-
-
-
318,00 *
323,50
-
-
-
346,10 *
322,60
-
-
-
327,00 *
322,60
-
-
-
-
322,00

* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,

Nguồn: Vinanet