Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
270,20 *
270,50
279,00
279,00
279,00
279,00
279,40
279,40
279,40
279,40
279,40
279,20
-
-
-
285,00 *
285,00
-
-
-
285,00 *
285,00
-
-
-
308,00 *
293,00
-
-
-
308,00 *
293,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts