Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
310,50 *
310,90
314,80
315,00
310,80
312,70
314,50
314,00
314,50
311,50
313,00
315,10
-
-
-
315,90
320,90
-
-
-
346,10
320,00
-
-
-
327,00
320,00
-
-
-
-
319,40
-
-
-
-
318,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts