Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
303,10
303,70
301,10
301,30
303,00
298,20
299,00
296,10
296,50
298,40
300,00
300,00
299,00
299,00
300,60
-
-
-
307,10 *
303,00
-
-
-
-
303,00
-
-
-
-
308,00
-
-
-
-
308,00
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet