Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
271,50 *
-
278,70
281,50
278,70
281,50
280,20
-
-
-
277,10 *
278,50
283,50
283,50
283,50
283,50
286,20
-
-
-
289,90 *
289,90
-
-
-
295,00 *
295,20
-
-
-
292,00 *
295,00
-
-
-
-
297,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts