Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
USD/1000 board feet
308,80
310,90
308,80
310,90
308,70
-
-
-
310,60 *
309,50
314,00
314,00
314,00
314,00
314,00
-
-
-
313,40 *
314,00
-
-
-
-
314,00
-
-
-
-
313,40
-
-
-
-
312,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts